10: Q&A

คำอธิบาย
1. คำถามต่างๆ ที่นักศึกษาถามในห้องเรียน จะรวบรวมนำมาตอบไว้ ณ ที่นี้ 
2. นักศึกษาสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้เพิ่มเติมได้ทาง email address >> emailapn@gmail.com